తెలుగులో RAP – ‘ఆటలు మొదలు’

ఈ ‘Mahaa ‘ & స్నేహితులందరూ  కొత్త వినూత్న  ప్రయత్నం చేసారు.

వినండి. చూడండి . షేర్  చేయండి.  గంట కొట్టండి 🙂

ఇది వరకు చేసిన వీడియోలు  ఇవి:

MaaHaa – Na Galli Na Lolli 

MaaHaa – GTA

MaaHaa – House Party